Static maps - Asakura: Kyoto City Hall

Zoom 1
Zoom 2
Zoom 3

Kiyamachi Oike-sagaru, Hitotsu-Sujime Higashi-iru, Oku Bldg 2F.