Static maps - Hemel: Shibuya
Zoom 1
Zoom 2
Zoom 3
Dogenzaka 2-16-8, Sakamoto Bldg B1F.