Static maps - RH Cafe: Sendagaya
Zoom 1
Zoom 2
Zoom 3
Sendagaya 2-11-1.