Tokyo Food Page
Amane/
Akasaka: Shojin-
ryori
¥3224-0706
¤Data
This tiny counter
izakaya offers a
Y4000 prix-fixe menu
of shojin-ryori
(vegetable-centered
temple cuisine) if
you book in advance.
Various shojin
dishes are also
available a la
carte. The lunchtime
menu is more ordi-
nary - Y800 for
ginger udon noodles.

¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Akasaka 3-12-2,
3F.  Open 11:30am-
2, 6-10pm (LO).
Closed Sundays.
 Tokyo Food top