Tokyo Food Page
Tsunahachi Sui/
Shiodome: Tempura
¥6215-8278
¤Data
Sui is one of the
premium branches of
the popular Tsunaha-
chi chain, offering
deluxe tempura meals
from Y6300 at din-
nertime. Lunch
starts at Y945.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Higashi-Shimbashi
1-8-2, Caretta Shio-
dome B2F.  Open
11am-3, 5-10pm (LO)
daily.
 Tokyo Food top