Tokyo Food Page
Zero/
Yaesu: Izakaya
₯5203-0900
€Data
The atmosphere is
relaxed and the
staff are friendly
at this small, well-
hidden drinking
spot. They special-
ize in shochu and
appropriate snacks -
Kyoto-style pickles,
Korean chijimi pan-
cakes and uni toast
- and there's also a
well-chosen selec-
tion of five premium
sake brands. (No
English.)
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Yaesu 1-4-3. 
Open 7-11:30pm (LO).
Closed weekends.
 Tokyo Food top