Tokyo Food Page
Zucchero/
Shimo-Takaido:
Italian
¥3325-1143
¤Data
Good neighborhood
Italian cooking,
with a nice selec-
tion of daily spe-
cials. Y3000-5000
per person.
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Shimo-Takaido 1-
20-5.  Open noon-
2, 6-10pm (LO).
Closed Mondays.
 Tokyo Food top