Tokyo Food Page
Kono Pizza/
Nishi-Shinjuku: Cafe
₯6302-0231
€Data
Conical pizza? Sure,
it's a gimmick, but
the pizza cones at
Kono (it's an Ital-
ian name) are actu-
ally pretty decent.
Savory cones here
come in fifteen
different varieties,
all starting from a
tomato and cheese
base. Some of the
more recognizable
pizza toppings in-
clude Margherita,
Gorgonzola,
Proscuitto-Rucola,
Six-cheese, and
Capricciosa (stuffed
with ham, sausage,
mushroom, artichoke,
onions, and black
olives). If you're
feeling adventurous
you can try more
unusual combinations
like Yuzu-kosho
Chicken, Potato-
Mentaiko, or
Eggplant-Bacon-Miso.


There are also five
dessert cones (we
hesitate to call
them pizza), with
flavors like creme
brulee, hot tirami-
su, and seasonal
fruit. The cones
themselves are
pleasantly crisp,
thicker-than-average
pizza crust baked
into a conical shape
and filled with the
selected topping.
Cones are made to
order, so it takes
about ten minutes or
so from the time you
place your order.

Savory cones are
priced Y450-580
each, and before 5pm
there are discounted
set meals that in-
clude drinks, salads
and other side
dishes. Drinks in-
clude espresso bev-
erages, wine, beer
and cocktails. The
cafe is fairly com-
pact, with two ta-
bles plus a bit of
counter seating.
Everything is avail-
able for take-out or
delivery within the
immediate neighbor-
hood.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Nishi-Shinjuku 1-
3-13.  Open 11:
30am-11pm daily.
 Tokyo Food top