Map - Chohakkai: Sendagaya
Chohakkai / Sendagaya

Shibuya-ku, Sendagaya 1-7-11 (past Sendagaya pool and Mos Burger)

Android/ iPhone